عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیه وسجاده دلق نیست کشکولی از ماجراها را می توانی اینجا بیابی ولی آنچه که از تراوشات ذهن متلاطم من بیرون می جهد ناگاه را می توانی با عنوان هذیان بخوانی که در آرشیو نیز موجود ست. http://jay-black.mihanblog.com 2019-08-15T19:46:27+01:00 text/html 2015-07-08T16:29:17+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black رایانه کمک http://jay-black.mihanblog.com/post/381 <b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><img src="http://www.pic.tooptarinha.com/images/yeldc9j7st6gdfji4sdo.jpg" alt="رایانه کمک شماره تماس از سراسر ایران از طریق خطوط تلفن ثابت : 2900 907 909 بدون هیچ پیش شماره ای تنها با شماره گیری 2900 907 909 مشکلات رایانه ای خود را به کمک ما حل کنید https://www.facebook.com/tel9099072900 www.9099072900.com" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br>شماره تماس از سراسر ایران از طریق خطوط تلفن ثابت : 2900 907 909<br>بدون هیچ پیش شماره ای تنها با شماره گیری 2900 907 909<br>مشکلات رایانه ای خود را به کمک ما حل کنید<br>https://www.facebook.com/tel9099072900<br>www.9099072900.com<br></font></b><br> text/html 2013-07-16T20:01:14+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black 27 سال شد http://jay-black.mihanblog.com/post/380 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>زاد روز&nbsp; ، تولد ، بیست اندی گذشت ، 26 تمام شد 27 امد ! در بیست چند سالگی ام گم شده ام ،26 سال از شوخی شبانه یا شهوت شبانه ای گذشت که حاصلش به وجود آمدن من بود ، هنوزم سوالی ذهن مرا مشغول کرده&nbsp; که پیدایش من با اندیشه ای از پیش تعیین شده بود ! یا فقط صرف خواستن بود از روی عادت !هر چه بود 26 سال گذشت&nbsp; و در آستانه 27 سالگی ام !<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><span lang="FA">&nbsp;باز هم همچو سالهای خاکستری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="FA">بیست و بیست چند سالگی ام &nbsp;که گذشت تعریفم از زمین زمینیان تغییر نکرده بازهم وصفش از زبان عمو فری&nbsp; زیبا می دانم&nbsp; و راست راست راست<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">ای ستاره ها ، که از جهان دور ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">چشم ِ تان به چشم بی فروغ ماست</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">نامی از زمین و از بشر شنیده اید ؟</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">در میان آبی زلال آسمان</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">موج دود و خون آتشی ندیده اید ؟</span></i><i><span dir="LTR"><br> <br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">این غبار محنتی که در دل فضاست ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">این دیار وحشتی که در دل فضا رهاست ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">این سرای ظلمتی که آشیان ماست ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">در پی تباهی شماست</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> <br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">گوش تان اگر به ناله من&nbsp; آشناست</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">از سفینه ای که می رود به سوی ماه ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">از مسافری که می رسد ز گرد راه</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">از این زمینه فتنه گر حدز کنید</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">پای این بشر اگر به آسمان رسد</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">روزگارتان چو روزگار ما سیاه ست</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> <br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">ای ستاره ای که پیش دیده ی منی</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">باورت نمی شود که : در زمین</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">هر کجا ، به هر که می رسی</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">خنجری میان مشت خود نهفته ست</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">پشت هر شکوفه تبسمی</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">خارجانگزای حیله ای شکفته ست</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> <br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">آن که با تو می زند صلای مهر ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">جز به فکر غارت دل تو نیست ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">گر چراغ روشنی به را توست ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">چشم گرگ جاودان گرسنه ای ست</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> </span></i><span dir="LTR">&nbsp;<i><br> &nbsp;</i></span><i><span lang="AR-SA">ای ستاره ، ما سلام مان بهانه است</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">عشق مان دروغ جاودانه است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> .<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">در زمین زبان حق بریده اند</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">حق ، زبان تازیانه است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">وان که با تو صادقانه درد دل کند</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">های های گریه شبانه است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !<br> <br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">ای ستاره باورت نمی شود</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> :<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">در میان باغ بی ترانه ی زمین</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">ساقه های سبز آشتی شکسته است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">لاله های سرخ دوستی فسرده است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">غنچه های نورس امید ،</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">لب به خنده وانکرده مرده است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">پرچم بلند سرو ِ راستی</span></i><i><span dir="LTR"><br> &nbsp;</span></i><i><span lang="AR-SA">سر به خاک سپرده است</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> !</span></i><i><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><b><i><span lang="AR-SA">هنوزم من خویش را در </span></i><span lang="AR-SA">&nbsp;فرهنگ لغاتم &nbsp;این گونه تعریف می کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> :<br> </span><span lang="AR-SA">من یعنی فرمانروای مطلق ذهن ، روح ، جسم&nbsp; انسانی خویش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><span lang="AR-SA"><font face="times new roman, times, serif" size="3">می روم بر بلندای شروع &nbsp;بیست و هفت سالگی ام تا ...&nbsp;</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></i></b></p> text/html 2013-03-23T12:21:18+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black جای که نیست http://jay-black.mihanblog.com/post/379 <b><font face="times new roman,times,serif" size="3">در حصار روزهای سیاه <br>پشت پنجره های بسته رو به خدا <br>پشت نقاب این دینداران بی دین<br>پشت پشت پشت آن جای که نیست<br>هستیم بی آنکه باشم<br>زاده شدیم بی آنکه بخواهیم<br>تنها شهوت !<br>تنهای شوخی شبانه !<br>یک زوج&nbsp; ، آمدنمان را سبب بود !<br>پشت پشت پشت آن جای که نیست<br>مردمانی هستند که می درند یکدیگر را<br>همچو گرگانی که&nbsp; خویشان دریدن ست<br>پشت پشت پشت آن جای که نیست<br>همه دروغ می گویند<br>پشت پشت پشت آن جای که نیست<br>انسانی نیست<br>انسانیت نیست<br>هیچ نیست <br>تنها هیچ ست&nbsp; </font></b> text/html 2012-09-12T20:03:42+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black اشتباه ! http://jay-black.mihanblog.com/post/378 <font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3"><span class="messageBody" data-ft="{&quot;type&quot;:3}"><span class="userContent"><span dir="rtl">می دانی اشتباه ست<br> اشتباه می کنی <br> می نامیش اشتباه شیرین!<br> انتها را می دانی<br> آغاز می کنی !<br><div class="text_exposed_show"> انتها که می رسد<br> شکایت می ماند<br> دلخوری می ماند<br> کشتی شکسته تنت می ماندُ ساحل تنهایی ،<br> امان از قصه تکرار <br> که در چرخه نا متنهایی رو به انتهاست</div></span></span></span></font> text/html 2012-07-15T20:52:38+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black تولدم http://jay-black.mihanblog.com/post/377 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">باز هم زاد روزم هست ، چنین روزی زاده شدم بر خلاف اراده خویش ، شاید بر سر یک شوخی دو نفره یک جفت جوان و شاید هم بر سر خواستن یک جفت به دنیایی آمدم که سالهاست تعریفی بهتر از تعریف عمو فری برای آن نمی یابم&nbsp; :</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ها ، که از جهان دور ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چشم ِ تان به چشم بی فروغ ماست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">نامی از زمین و از بشر شنیده اید ؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در میان آبی زلال آسمان</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">موج دود و خون آتشی ندیده اید ؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این غبار محنتی که در دل فضاست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این دیار وحشتی که در دل فضا رهاست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این سرای ظلمتی که آشیان ماست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در پی تباهی شماست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">گوش تان اگر به ناله من&nbsp; آشناست</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از سفینه ای که می رود به سوی ماه ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از مسافری که می رسد ز گرد راه</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از این زمینه فتنه گر حدز کنید !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پای این بشر اگر به آسمان رسد</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">روزگارتان چو روزگار ما سیاه ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ای که پیش دیده ی منی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">باورت نمی شود که : در زمین</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هر کجا ، به هر که می رسی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خنجری میان مشت خود نهفته ست</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پشت هر شکوفه تبسمی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خارجانگزای حیله ای شکفته ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">آن که با تو می زند صلای مهر ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">جز به فکر غارت دل تو نیست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">گر چراغ روشنی به را توست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چشم گرگ جاودان گرسنه ای ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ، ما سلام مان بهانه است</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">عشق مان دروغ جاودانه است .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در زمین زبان حق بریده اند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">حق ، زبان تازیانه است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">وان که با تو صادقانه درد دل کند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">های های گریه شبانه است !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره باورت نمی شود :</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در میان باغ بی ترانه ی زمین</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ساقه های سبز آشتی شکسته است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لاله های سرخ دوستی فسرده است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">غنچه های نورس امید ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لب به خنده وانکرده مرده است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پرچم بلند سرو ِ راستی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سر به خاک سپرده است !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">کوله بار بیست چند سالگی ام را بر زمین می نهم ُ کوله بار بیست چند سالگی بعدی ام را بر دوش می نهم که یک سال پیر تر شده ، دنیایی ام همچنان خاکستری ست ، همچنان برای من خویشتن من تعریفی بهتر از "من یعنی فرمانروای مطلق ذهن ، روح ، جسم&nbsp; انسانی خویش " نیافته ام .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">من همانم که بودم کمی پیرتر و کمی غمگین تر</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font><br> text/html 2012-05-25T22:43:41+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black اری نمی فهم من ! http://jay-black.mihanblog.com/post/376 <b><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>دوستی می گفت اگر بنویسی یعنی حالت خوب ست ، ا<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ین روزها خوب نیس<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ت</b></font></font>م ولی نوشتنم آمد بی اینکه ب<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>خواهم ، مدت ه<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>است که خوب نیستم ،ولی <font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>شا<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ید تنها دقا<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>یقی قبل <font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>از نوشتن ا<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ین ه<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ذیان خ<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>وب بود<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>م ، <font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>ش<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>اید<font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b> ... .</b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></b></font></font></font></b><br><br><b><font size="3" face="times new roman,times,serif">سالهای کودکیم وقتی چشم برزخی را فهمیدم که چیست روزهای متوالی آرزو می کردم که خدایا من هم بنده توام ، به من هم چشم برزخی بده تا بتوانم سر درون انسانهای را که بعدا فهمیدم عمو فری </font><font size="3" face="times new roman,times,serif">(1)</font><font size="3" face="times new roman,times,serif"> در وصفشان ستاره ها را این گونه نصحیت می کند<br><br>ای ستاره ها که از جهان دور<br>چشمتان به چشم بی فروغ ماست<br>نامی از زمین و از بشر شنیده اید<br>درمیان آبی زلال آسمان<br>موج دود و خون و آتشی ندیده اید<br>این غبار محنتی که در دل فضاست<br>این دیار وحشتی که در فضا رهاست<br>این سرای ظلمتی که آشیان ماست<br>در پی تباهی شماست<br>گوشتان اگر به ناله من آشناست<br>از سفینه ای که می رود به سوی ماه<br>از مسافری که میرسد ز گرد راه<br>از زمین فتنه گر حذر کنید<br>پای این بشر اگر به آسمان رسد<br>روزگارتان چو روزگار ما سیاست<br>ای ستاره ای که پیش دیده منی<br>باورت نمیشود که در زمین<br>هرکجا به هر که میرسی<br>خنجری میان پشت خود نهفته است<br>پشت هر شکوفه تبسمی<br>خار جانگزای حیله ای شکفته است<br>آنکه با تو میزند صلای مهر<br>جز به فکر غارت دل تو نیست<br>گر چراغ روشنی به راه تست<br>چشم گرگ جاودان گرسنه ای است<br>ای ستاره ما سلام مان بهانه است<br>عشقمان دروغ جاودانه است<br>در زمین زبان حق بریده اند<br>حق زبان تازیانه است<br>وانکه با تو صادقانه درد دل کند<br>های های گریه شبانه است<br>ای ستاره باورت نمی شود<br>درمیان باغ بی ترانه ی زمین<br>ساقه های سبز آشتی شکسته است<br>لاله های سرخ دوستی فسرده است<br>غنچه های نورس امید<br>لب به خنده وانکرده، مرده است<br>پرچم بلند سرو راستی<br>سر به خاک غم سپرده است<br>ای ستاره باورت نمیشود<br>آن سپیده دم که با صفا و ناز<br>در فضای بی کرانه می دمید<br>دیگر از زمین رمیده است<br>این سپیده ها سپیده نیست<br>رنگ چهره زمین پریده است<br>آن شقایق شفق که میشکفت<br>عصر ها میان موج نور<br>دامن از زمین کشیده است<br>سرخی و کبودی افق<br>قلب مردم به خاک و خون تپیده است<br>دود و آتش به آسمان رسیده است<br>ابرهای روشنی که چون حریر<br>بستر عروس ماه بود<br>پنبه های داغ های کهنه است<br>ای ستاره ، ای ستاره غریب<br>از بشر مگوی و از زمین مپرس<br>زیر نعره گلوله های آتشین<br>از صفای گونه های آتشین مپرس<br>زیر سیلی شکنجه های دردناک<br>از زوال چهره های نازنین مپرس<br>پیش چشم کودکان بی پناه<br>از نگاه مادران شرمگین مپرس<br>در جهنمی که از جهان جداست<br>در جهنمی که پیش دیده خداست<br>از لهیب کوره ها و کوه نعش ها<br>از غریو زنده ها میان شعله ها<br>بیش از این مپرس<br>بیش از این مپرس<br>ای ستاره، ای ستاره غریب<br>ما اگر ز خاطر خدا نرفته ایم<br>پس چرا به داد ما نمیرسد<br>ما صدای گریه مان به آسمان رسید<br>از خدا چرا صدا نمیرسد<br>بگذریم ازین ترانه های درد<br>بگذریم ازین فسانه های تلخ<br>بگذر از من ای ستاره شب گذشت<br>قصه سیاه مردم زمین<br>بسته راه خواب ناز تو<br>میگریزد از فغان سرد من<br>گوش از ترانه بی نیاز تو<br>ای که دست من به دامنت نمی رسد<br>اشک من به دامن تو میچکد<br>با نسیم دلکش سحر<br>چشم خسته تو بسته میشود<br>بی تو در حصار این شب سیاه<br>عقده های گریه شبانه ام<br>بر گلو شکسته میشود<br><br>بشناسم و روزها گذشت و خبری از چشم برزخی نبود و من هر روز احساس می کردم که خدایم با من مشکل دارد ، روزکار کودکی گذشت ، نوجوانی رسید ، در گذر به جوانی حسی در من گاهگای شعله ور می شد که حادثه های&nbsp; را قبل از وقوع حس می کردم و گذر زمان وجود آنها را اثابت می کرد ، این روزها از خدایم&nbsp; سپاسگزارم که چشم برزخی اگر وجود داشت نصیب من نکرد ، چون می دانم راهی به زوال داشتم اگر چشمی داشتم که برزخی بود.<br><br>بگذریم از این هذیانات ذهن ناخوش من ، بگذریم از من ناخوش من ،<br>من می روم بر بلندایی نافهمی خویش تا&nbsp; فکر کنند که نمی فهمم .</font></b><br><br><br><div align="center"><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="3"><font face="times new roman,times,serif"><b>------------------------------------------------------------------------</b></font></font></font></b><br></div><font size="3" face="times new roman,times,serif"><font size="1" face="times new roman,times,serif">1 <font face="times new roman,times,serif">) <font face="times new roman,times,serif">عمو <font face="times new roman,times,serif">ف<font face="times new roman,times,serif">ری <font face="times new roman,times,serif">= فر<font face="times new roman,times,serif">یدون مشیری </font></font></font></font></font></font></font></font><b><font size="3" face="times new roman,times,serif"><br></font></b> text/html 2011-12-14T10:28:19+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black گذر http://jay-black.mihanblog.com/post/375 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از خود که بگذرم دیگر هیچ نمی ماند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">تنها تومی مانی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">یک عالمه دیوانگی من</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از خویشتن من که گذشتی </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">تنها توماندی </span><span style="font-family: times new roman,times,serif;">،عریانیتُ یک عالمه آغوش ...</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></font> text/html 2011-07-16T23:01:10+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black گویند که در چیزی حدود همین حوالی که این پست ارسال می شود متولد شدم! http://jay-black.mihanblog.com/post/374 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چیزی بیش از دو دهه پیش در ساعتی حدود سه و نیم بامداد داغ تیر ماه پا به زمینی نهادم که شعر فریدون&nbsp; بهترین وصف آن است ، از این پا نهادن هدفی بود که از پیش تعیین شده ، البته&nbsp; اینگونه می گویند و این هدف شرکت در امتحانی یا آزمون یا هر چیز&nbsp; شبیه این دو واژه که کلیتی&nbsp; نا معلوم و جوابی نامفهوم خواهد داشت .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اکنون یک سال بزرگتر شدم ، یک سال بزرگتر شدنم پر از خوبی های بود که نسبت به سال قبل ترش پر تر بود ، اما من همانم ، همان من سابق که در تعریف واژگانم ،تعریف بشر دو پا هنوز&nbsp; شعری است از&nbsp; فریدون مشیری است</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font><font style="font-weight: bold; font-family: times new roman,times,serif;" size="3"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;ای ستاره ها ، که از جهان دور ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;چشم ِ تان به چشم بی فروغ ماست !</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;نامی از زمین و از بشر شنیده اید ؟</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;در میان آبی زلال آسمان</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;موج دود و خون آتشی ندیده اید ؟</span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;این غبار محنتی که در دل فضاست ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;این دیار وحشتی که در دل فضا رهاست ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;این سرای ظلمتی که آشیان ماست ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;در پی تباهی شماست !</span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;گوش تان اگر به ناله من&nbsp; آشناست</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;از سفینه ای که می رود به سوی ماه ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;از مسافری که می رسد ز گرد راه</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;از این زمینه فتنه گر حدز کنید !</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;پای این بشر اگر به آسمان رسد</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;روزگارتان چو روزگار ما سیاه ست !</span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;ای ستاره ای که پیش دیده ی منی</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;باورت نمی شود که : در زمین</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;هر کجا ، به هر که می رسی</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;خنجری میان مشت خود نهفته ست</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;پشت هر شکوفه تبسمی</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;خارجانگزای حیله ای شکفته ست !</span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;آن که با تو می زند صلای مهر ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;جز به فکر غارت دل تو نیست ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;گر چراغ روشنی به را توست ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;چشم گرگ جاودان گرسنه ای ست !</span><br style="font-style: italic;">&nbsp;<br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;ای ستاره ، ما سلام مان بهانه است</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;عشق مان دروغ جاودانه است .</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;در زمین زبان حق بریده اند</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;حق ، زبان تازیانه است.</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;وان که با تو صادقانه درد دل کند</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;های های گریه شبانه است !</span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;ای ستاره باورت نمی شود :</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;در میان باغ بی ترانه ی زمین</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;ساقه های سبز آشتی شکسته است.</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;لاله های سرخ دوستی فسرده است.</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;غنچه های نورس امید ،</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;لب به خنده وانکرده مرده است.</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;پرچم بلند سرو ِ راستی</span><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">&nbsp;سر به خاک سپرده است !</span></font><font style="font-weight: bold;" size="3"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اما از تعریف واژه انسان که بگذریم کوله 24 سالگی ام که یک سال بر دوشم آویزان بود به رقص طنازانه می پرداخت بر خلاف سال پیش ترش پر از خوشی وپیروزی بود ، گویا خدایم حرکتی در من دید که اینگونه هدایت گر راه به سوی من شد! </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">امیدم این است که کوله 25 سالگی ام را&nbsp; اگر در نیمه راه از جسم مادی تهی نشدم&nbsp; پرتر از کوله 24 سالگی ام بر زمین بنهم .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هنوز هم فرهنگ لغاتم "من" را این گونه تعریف می کنم :</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">من یعنی فرمانروای مطلق ذهن ، روح ، جسم&nbsp; انسانی خویش .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این هذیانات و خزبلات هیچ ارزش مادی و معنوی ندارد جز نشان دادن اینکه یک سال پیرتر شده ام ،اما هنوز واژگانم همان است که هنگام شکل گیری "منم" شکل گرفت. &nbsp;</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></font> text/html 2011-06-02T19:12:10+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black تنهایی http://jay-black.mihanblog.com/post/373 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">می خواست بزرگ شود ، تا همه او را بشناسند تا شاید تنهاییش را از دست بدهد ، آنقدر بزرگ شد که دیگر کسی را نمی شناخت ، دیوار تنهاییش آنقدر مستحکم شد که دیگر هیچ نداشت.</span></font> text/html 2010-10-27T13:24:31+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black لحظه ای که انسانیت را به یاد آورد http://jay-black.mihanblog.com/post/372 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از دانشگاه داشتم بر می گشتم تو حال خودم بودم با کیفم که تو بغلم بود داشتم ور می رفتم که چشمم افتاد به دو تا زن روستایی که سنی ازشون گذشته بود داشتن سبزی می فروختن کنار خیابون هواسم به کار خودم بود که دیدیم یهو یکیشون به زبون محلی برگشت گفت زاک بفرما نهار(تو مایه های پسرم بفرما نهار) گفتم ممنون یهو بدنم گر گرفت اخمام تو هم رفت ، تو دنیایی کثیفی که یکی تو خوشی گم شده حتی حاضر نیست آدمایی دیگه رو ببینه ، تو دنیایی لجنی که یه گوشش یه عده ای زندگی می کنن که تا حالا مزه سوار شدن اتوبوس و شلوغی سر صبح یا غروبش نچشیده تو دنیایی کثافتی که یه عده سر هر وعده غذاشون چند نوع غذا مختلف دعوا سر این که چرا این غذا هست اون غذا نیست ، انسانیت بعد از مدتها تو چشم اون زن روستایی دیدیم که با اون وضعیت ضعیفش حاضر بود غذاشو با من گم شده تقسیم کنه حتی بدون اینکه من بشناسه .</span></font> text/html 2010-08-23T10:00:06+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black مرا نام نهادند http://jay-black.mihanblog.com/post/371 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">مرا نام نهادند ، جنگی بود بین کسانی که هر کدامشان نامی را برای من کاندیدا می نمودند و در جدال این جنگ حروف بی معنی که کنار هم کلمه ای به عنوان نام را می ساختند ، سرانجام یکی پیروز شد و نامم شد آن چیزی که او دوست داشت ، زبان که باز نمودم و فهمیدن آغاز کردم با اسلام آشنا شدم البته تنها نام اسلام و فهمیدم که او هم&nbsp; مثل من نام دارد ، بزرگتر که شدم دیگر کسانی که جدال انتخاب نامم را داشتند دلشان با من نبود گویا تنها می خواستند قدرت خود را به رخ یکدیگر بکشندد و دیگر آنگونه آنها را درگیر سرنوشت خود ندیدم ، حتی حالی پرسیدن از من از ته دل&nbsp; البته نگران و ناراحت نیستم چون که فهمیدم&nbsp;&nbsp; "من" یعنی خلفیه خدا بر زمین ِ آدمیان پست ،که خود نیز جزی از این آدمیان پست هستم نمی دانم خدا چه دید در ما که ما را خلفیه خود بر زمین و اشرف مخلوقات نامید و گاه با خود می اندیشم که شیطان در دل خود واقغا چنین گفت که اشرف مخلوقاتی نمی بینم که بر آن سجده کنم که اگر گفت چه خوش گفت و چه هوش سرشاری داشت که در بدو خلقت ما ما را چنین شناخت !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هیچ چیز مهم نیست ، مهم این نیست که نامم را با جدال افراد انتخاب نمودند و که پیروز شد ، مهم نیست که شیطان بر من سجده نکرد ، مهم نیست ... ، تنها مهم این است که فارغ از همه این بند ها راه هم را خودم انتخاب خواهم نمود و استوار بر آن&nbsp; ایستادگی خواهم نمود </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font> text/html 2010-07-16T22:18:46+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black تولد http://jay-black.mihanblog.com/post/370 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">بیست سه شمع نیمه سوخته که تنها مانده از تولد سال پیش به یادگار بود ، اکنون بر روی لبه ی کمدی نشسته اند که آنهم&nbsp; یادگار دروان کودکیم هست و می نگرند&nbsp; به </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">شمعی که بوی جدید می دهد دو عدد با ارزش مطلق&nbsp; "دو" و "چهار" که در قالب شمع یاد آوری می کنند به من که بیست و سه سال گذشت از بودنم ، بیست و سه سال تمام شد و </span><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اکنون در بدو ورود به بیست و چهار&nbsp; سالگی ام هستم ، شمهای نیمه سوخته یادگار از سال پیش و پیشین&nbsp; جای خود را به شمعی مدرن تر داده اند اما من هنوز همانم ، همان من </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سابق که اینگونه تعریف شده "من یعنی فرمانروای مطلق ذهن ، روح ، جسم&nbsp; انسانی خویش " هنوز هم&nbsp; تعریفم از زمینیانی که جزی از انان هستم را با شعر مشیری </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">می شناسم و تعریف می کنم :</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ها ، که از جهان دور ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چشم ِ تان به چشم بی فروغ ماست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">نامی از زمین و از بشر شنیده اید ؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در میان آبی زلال آسمان</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">موج دود و خون آتشی ندیده اید ؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این غبار محنتی که در دل فضاست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این دیار وحشتی که در دل فضا رهاست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این سرای ظلمتی که آشیان ماست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در پی تباهی شماست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">گوش تان اگر به ناله من&nbsp; آشناست</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از سفینه ای که می رود به سوی ماه ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از مسافری که می رسد ز گرد راه</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">از این زمینه فتنه گر حدز کنید !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پای این بشر اگر به آسمان رسد</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">روزگارتان چو روزگار ما سیاه ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ای که پیش دیده ی منی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">باورت نمی شود که : در زمین</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هر کجا ، به هر که می رسی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خنجری میان مشت خود نهفته ست</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پشت هر شکوفه تبسمی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">خارجانگزای حیله ای شکفته ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">آن که با تو می زند صلای مهر ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">جز به فکر غارت دل تو نیست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">گر چراغ روشنی به را توست ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">چشم گرگ جاودان گرسنه ای ست !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره ، ما سلام مان بهانه است</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">عشق مان دروغ جاودانه است .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در زمین زبان حق بریده اند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">حق ، زبان تازیانه است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">وان که با تو صادقانه درد دل کند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">های های گریه شبانه است !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ای ستاره باورت نمی شود :</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">در میان باغ بی ترانه ی زمین</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">ساقه های سبز آشتی شکسته است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لاله های سرخ دوستی فسرده است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">غنچه های نورس امید ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">لب به خنده وانکرده مرده است.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">پرچم بلند سرو ِ راستی</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سر به خاک سپرده است !</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سال بدی بود بیست و سه سالگیم ، پر از شکست و ناکامی البته پر از تجربه های مفید از ناکامی ، اکنون کوله ی بیست و سه&nbsp; سالگی ام&nbsp; را بر زمین نهادم و کوله ی بیست و چهار سالگی ام را بر&nbsp; دوش می نهم تا از این مسیر سیصد و شصت و پنج روز بگذرم ، کوله ام تهی ست ،اما بعد از این سیصد و شصت و پنج روز چه در آن جای خواهد داشت پر نمی دانم ! پر از پیروزی ! یا شکست !؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">اصلا از این سیصد و شصت و پنج روز عبور خواهم&nbsp; کرد ؟ یا در نیمه راه&nbsp; تهی خواهم شد از زندان مادی جسم ؟</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هر باشد من هستم تا زمانی که تهی نشوم از جسم مادی ، به یاد سهراب هم چنان خواهم راند ،</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">&nbsp;نه به آبی ها دل خوام بست </span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">نه به دریا -پریانی که سر از آب به در می آرند</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">هم چنان خواهم خواند و ماند تا باشم که هستم .</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">این نوشته ها هذیاناتی ست که به مناسبت یک سال بزرگتر شدنم نوشته شده است و هیج ارزش مادی ومعنوی دیگری ندارد و تنها هذیان ست و بس . </span></font> text/html 2010-05-17T20:41:51+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black من به تو خندیدم http://jay-black.mihanblog.com/post/369 <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">من به تو خندیدم ُ</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">آغوش گشادم ُ</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">فریاد عشق سر دادم ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">تو لبیک گفتی ُ ، خندیدی ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">آرام به آغوشم پناه بردی .</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">من خوش بودم به بودنت ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">دل از بودنت شاد </font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">به رقص طنازانه ی عریان پرداخت .</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">کماکان من می خندیدم ، </font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">شادانه ُ مست از بودنت</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">خوش بودم که تو را دارم !</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">تو هم به من می خندیدی ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">من شاد از خندیدنت </font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">سرشار از آرامش می خندیدم</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">که تو را دارم 0</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">اما ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">چه زود رنگ باختی !</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">خندیدنت از شادی ، بودن من نبود !</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">زود فهمیدم !</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">تو به حماقت من می خندیدی ،</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">من به شادی تو خوشحال می خندیدم که شادی .</font></p> <p style="font-family: times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3">&nbsp;افسوس و افسوس و ... .</font></p> text/html 2010-04-10T07:34:08+01:00 jay-black.mihanblog.com امید لاهیجی آسفالت http://jay-black.mihanblog.com/post/368 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ا.ن</SPAN><BR><BR>1- هرکسی که وضعیت کوچه را ببیند احتمالاعصبانی میشود و با خود می گوید یعنی شهرداری نمی تواند اینجا را آسفالت کند... !<BR>2- آسفالت یکی از کوچکترین مشکلاتی است که بر سر راه موسسه ای قرار گرفته که در دل خود، قصه های فراوانی را پنهان کرده است. قصه های واقعی که پای هر کدامشان بنشینی شاید گریه ات بگیرد و از زمین و زمان بخاطر وجود همچین قصه ای شکایت کنی... .<BR>3- ماجرای آسفالت نبودن کوچه و گیر دادن به آن بیشتر بهانه ای هست برای یادآوری یک مکان و مشکلاتی&nbsp; که این مکان با آنها دست و پنجه نرم می کند وگرنه این بهانه یک مشکل کوچک در مقابل هزاران مشکل بزرگه که ما از آنها خبر نداریم... .&nbsp; <BR>4- آسفالت بودن کوچه و خیابان را شاید بتوان جزو معمولی ترین حقوق های شهروندی افراد یک جامعه دانست که شهرداری وظیفه انجام این کار را دارد. حالا اگر این کوچه محل قرار گرفتن مکانی باشد که حضور مردم را در آنجا نیازمند باشد و آباد بودن اطراف این مکان مهم باشد انجام این کار اهمیت بیشتری پیدا می کند... .<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">موسسه سرای نصیر(محل نگهداری کودکان بی سرپرست): لاهیجان، خ تربیت معلم، کوی آزادگان، انتهای یک کوچه خاکی بی اسم و نشان !</SPAN><BR><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">***<BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">و.ن</SPAN><BR><BR></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شهرداری:</SPAN> ما در حال حاضر بودجه ای نداریم و نمی توانیم کوچه را آسفالت کنیم، به محض دریافت بودجه به وضعیت کوچه رسیدگی خواهیم کرد.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شورای شهر:</SPAN> در جلسه آینده تصویب می کنیم تا بودجه ای در جهت آسفالت کوچه در اختیار شهرداری قرار دهیم.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فرماندار شهر پس از بازدید از سرای نصیر:</SPAN> واقعا از وضعیت کوچه ناراحت شدم، جهت کمک مالی به شهرداری برای آسفالت این کوچه، هماهنگ می کنم.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نماینده مجلس پس از بازدید از سرای تصیر:</SPAN> تلاش می کنم که بتوانم بودجه ای برای آسفالت این کوچه فراهم نمایم.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">استاندار پس از بازدید از سرای نصیر:</SPAN> رسیدگی به این گونه مکانها وظیفه ماست، دستور می دهم جهت آسفالت کوچه با بودجه استانداری، هماهنگی های لازم صورت گیرد.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">رئیس جمهمور در اولین سفر استانی پس از حضور در لاهیجان:</SPAN> بودجه ای برای آسفالت کوچه اختصاص می دهم.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">رئیس جمهور در دومین سفر استانی پس از حضور در لاهیجان:</SPAN> کار در اختیار قرار دادن بودجه برای آسفالت کوچه به خوبی پیش می رود.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شورای شهر در نزدیکی انتخابات شورای شهر:</SPAN> از اقدامات انجام شده هماهنگی جهت تخصیص اعتبار و بودجه برای آسفالت این کوچه است.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نماینده مجلس در نزدیکی انتخابات مجلس:</SPAN> از اقدامات انجام شده هماهنگی جهت تخصیص اعتبار و بودجه برای آسفالت این کوچه است.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بعضی از کاندیداهای شورای شهر و مجلس و ریاست جمهوری هنگام سخنرانی در لاهیجان: </SPAN>اگر انتخاب شوم این کوچه را آسفالت می کنم.<BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">چند سال بعد، در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، بر روی پرده ای در جلوی سرای نصیر:</SPAN><BR>از رئیس جمهور محترم، استاندار محترم گیلان، نماینده مجلس و فرماندار و شهردار محترم لاهیجان که کمال همکاری و مساعدت را جهت آسفالت این کوچه داشته اند و همچنین از خیرین عزیزی که با کمک مالی خود مخارج وهزینه آسفالت این کوچه را فراهم نمودند، تشکر می نماییم.<BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">پ.ن</SPAN><BR><BR>با آرزوی حل تمام مشکلات این موسسه و این گونه موسسات.</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" align=left>&nbsp;</DIV> <DIV style="DIRECTION: ltr; TEXT-ALIGN: justify" align=center>امید لاهیجی<BR><BR></DIV> text/html 2010-03-24T13:52:16+01:00 jay-black.mihanblog.com Jay_black تبریک سال 89 و ... http://jay-black.mihanblog.com/post/367 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سلام.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">سال نو مبارک ، سال خوبی داشته باشین و به هر چی می خواین برسین.</span><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">همین و ...&nbsp; </span></font>